Dongeng Waruga Raden Ajisaka Ngocorkeun Getih

Saban poe, rakyat nu cicing di Palataran Suku Galunggung daek teu daek kudu jadi dahareun Dewata Cengkar. Mongal Jumat Kliwon, rakyat kudu nyodorkeun wadal mangrupa budak nu masih parawan. Aranjeunna rahayat teu bisa ngahindar ti raja anu ngawujud raksasa kejem, anu teu boga welas asih saeutik-eutik acan. Sabab, mun aya nu wani-wani nangtang, bakal di binasakeun ti alam dunya tampa pangampun. Sumpah dewata, raja titisan iblis, mun hayang hirup kudu nurut jeung patuh ka manehna. Sabab, naon nu jadi paripolah rahayat, boh kucara terang-terangan atawa susulumputan bakal kapanggih. Kusaktina Dewata, eweuh satungtung liang jarum nu teu katempo ku panon saktina.
Saenggeus wadal budak parawan di lelepkeun kajero taneh punuk Galunggung, bijil sora nu ngaguruh, sora nu keueung, dedemit sakabeh juru nagara kumpul nyanghareupan Dewata Cengkar. Sadengkeun sawareh rahayat anu nyaksenan, lumpat atog-atogan ka jero guha, sawarehna deui ka sisi gawir-gawir anu ti sakitaran Galunggung anu luhur na kacida ngajulang.
Salila sapoe sapeuting, panghuni suku Galunggung euweuh nu wani kaluar, nyumput dina panyumputan nana, bari ngarep-ngarep melang kana kasalametan-na.

Satria Ajisaka, putra Tumenggung Galunggung, nu kakara balik ngelmu ti parantawan Gunung Merapi, bingung ku kaayaan lemah caina nu ruksak, reujeung rahayatna nutup diri. Beda di jaman manehna keur leutik, lemah caina endah, tur rahayatna someah. Sidik-sidik neangan musabab, Ajisaka mereumkeun panonna, biwirna komat kamit bari dituturkeun ku cariosan, ”Hmm, rupana ieu lemur geus dikuasaan ku Raja Iblis nu ngajelma mangrupa raksasa”. Saeenggeus muka mata batinna, Ajisaka nempo jalma lalumpatan.
“Kunaon rahayat ieu lembur lalumpatan, Mbok?” Taros Aji dibarengan ku wajah nu pinuh kabingung.
“Tulungan Den, raja Dewata murka, sabab wadal kange engke weungi teu aya. Rahayat geus teu aya nu gaduh budak parawan, kusabab eta raja neangan pamuda kangge gentosna”, jawab Mbok sabari ngamekan nu beurat, sabab geus lumpat ngahindar amukan raja.
“Tulungan Den, tulungan..lamun terus kieu wae, tangtu bakal binasa sadadayan”.

“Lamun enya kitu kaayan nana, Mbok. Kajeun kaula anu ngadatangan Dewata Cengkar jang jadi wadalna”. “Dedeuh teuing Raden, ulah Raden omat. Keun, aya nu sanes. Sabab Raden jalmi berelmu, tangtu bakal loba nu ngarasa kaleungitan Aden,” Mbok ngahelas sabari ngeclakeun cai panon. Samentawis Dora jeung Sembada nu marengan si Embok, ngarasa ngabirigidik ngadangu maksud Ajisaka anu ngarelakeun dirina Jadi wadal Raja Dewata Cengkar Sadengkeun dina hate Ajisaka, maksudna mah hayang nempo sajero kumaha elmu raksasa Dewata Cengkar.
”Sawios, Mbok. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Asa era diri, kaula nu puluhan tahun tapa, nyiar pangarti sabenyer di alam dunya, tapi teu jadi mangpaat ka sasama. kasiksa lahir batin kaula, ningali kaayan kieu. Detik ieu, Mbok. Moal aya deui getih nu ngocor lintang ti getih kaula, moal dibikeun sing buuk salamar rahayat nu teu boga dosa. Kaula nu bakal ngabadalan hawa nafsu iblis, jiwa raga kaula taruhan nana. Mun teu itu nu paeh, kaula nu bakal nyumpingan pati”.
Maka angkat Ajisaka dibarengan ku ngagelubug angin gede nu mawa Ajisaka ngapung. Blisssss…. Ngalesat sakolebat, Ajisaka nu tos ngawasaan ajian sakti Kilat Bajra. Ngolebat alatan guntur ka awang-awang pandopo Karaton Galunggung. Dewata Cengkar nu nyaksenanan, kabetot hatena ningali Ajisaka gagah nyumpingan anjeunna. Teu lami Ajisaka nu tos dipayunen nana. “Kaula paduka, ridho janten wadal Paduka Raja.
Dewata Cengkar ngaleretkeun matana, merhatikeun wujud Ajisaka ku mata batin na, katempo sosok berelmu nu luar biasa. “Anjeun kaula angkat jadi panglima kaula nu utama”. “Kaula daek jadi panglima, asalkeun dibere tanah Jawa salega tungtung panon batin paduka Raja”. Sakeudeung Dewata Cengkar ngahenyak, saeeunggeusna ngarti bahwa Ajisaka sabenerna nangtang kana kakuasanna. Samentawis eta, di tukang Ajisaka loba rahayat anu ngadukungna. Arenjeuna mendem murka anu tos tibahela tapi teu wasa ngalawan, dewata Cengkar naek kana kuda pilihanna.

loading...

Bersambung…..
Usep Ruyani – MediaDesa.id

Loading...

Tinggalkan Balasan

error: Ⓒ mediadesa.id
Close
Close